Lớp học:

GREETINGS

He /hiː/

pronoun

anh ấy, anh ta (đóng vai trò đại từ chủ ngữ)

He is a child. (Anh ấy là một đứa trẻ.)