Lớp học:

GREETINGS

Hi /haɪ/

interjection

xin chào

Hi, Lan (Xin chào, Lan)