Lớp học:

AT HOME

How many /haʊ ˈmɛni/

phrase

bao nhiêu (số lượng)

How many people are there in your family? (Gia đình bạn có bao nhiêu người?)