Lớp học:

GREETINGS

How /haʊ/

adverb

như thế nào

How are you? (Bạn khỏe không?)