Lớp học:

GREETINGS

I /aɪ/

pronoun

tôi, mình, tớ (đóng vai trò đại từ chủ ngữ)

I am Lan. (Tôi là Lan.)