Lớp học:

GREETINGS

It /ɪt/

pronoun

nó, cái đó (đóng vai trò đại từ chủ ngữ)

It is number 4 (Nó là số 4)