Lớp học:

GREETINGS

Miss /mɪs/

noun

cô (danh xưng dùng cho phụ nữ chưa có gia đình)

How are you, Miss Hoa? (Cô Hoa khỏe không?)