Lớp học:

GREETINGS

Mr /ˈmɪstə(r)/

noun

ông (danh xưng dùng cho đàn ông)

How are you, Mr. Hung? (Ông Hùng khỏe không?)