Lớp học:

GREETINGS

Mr /ˈmɪstə(r)/

noun

ông (danh xưng dùng cho đàn ông)

How are you, Mr Hung? (Thầy Hùng khỏe không?)