Lớp học:

GREETINGS

Mrs /ˈmɪsɪz/

noun

bà (danh xưng dùng cho phụ nữ đã có gia đình)

How are you, Mrs. Van? (Bà Vân khoẻ không?)