Lớp học:

GREETINGS

Ms /mɪz/

noun

bà, cô (danh xưng dùng cho phụ nữ đã có hoặc chưa có gia đình)

How are you, Ms Phuong? (Bà Phương khoẻ không?)