Lớp học:

GREETINGS

Oh /əʊ/

interjection

chao, ôi chao, chà

Oh, Lan! How are you? (Ôi, Lan! Bạn khỏe không?)