Lớp học:

STUDY HABITS

Spanish /ˈspænɪʃ/

noun

tiếng tây ban nha

Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation. (Cô Jackson nói rằng con nên siêng phát âm tiếng Tây Ban Nha hơn.)