Lớp học:

GREETINGS

They /ðeɪ/

pronoun

họ (đóng vai trò đại từ chủ ngữ)

They are my children. (Họ là những đứa trẻ.)