Lớp học:

GREETINGS

We /wiː/

pronoun

chúng tôi, chúng ta (đóng vai trò đại từ chủ ngữ)

We are fine = We're fine (Chúng tôi khỏe)