Lớp học:

GREETINGS

We /wiː/

pronoun

chúng tôi, chúng ta (đóng vai trò đại từ chủ ngữ)

We are fine. (Chúng tôi khỏe.)