Lớp học:

GREETINGS

You /ju/

pronoun

bạn, cậu (đóng vai trò đại từ chủ ngữ)

How are you? (Bạn khỏe không?)