Lớp học:

AFTER SCHOOL

acting /ˈæktɪŋ/

noun

đóng kịch

Acting is Nga’s favorite pastime (Đóng kịch là trò tiêu khiển yêu thích của Nga)