Lớp học:

THINGS I DO

after /ˈɑːftə(r)/

preposition

sau

What do you do after school? (Bạn làm gì sau giờ học?)