Lớp học:

BACK TO SCHOOL

again /əˈɡen/

adverb

lại, nữa, lần nữa

Nice to see you again! (Rất vui được gặp lại bạn!)