Lớp học:

GREETINGS

am /æm/

verb

là, thì, ở...

I am Lan = I’m Lan (Tôi là Lan)