Lớp học:

YOUR HOUSE

among /əˈmʌŋ/

preposition

giữa, ở giữa, trong số (cách viết khác là amongst)

We spend hours among the trees and the flowers (Chúng tôi dành ra hàng giờ giữa cây cối và những bông hoa xinh xắn)