Lớp học:

WORK AND PLAY

answer /ˈɑːnsə(r)/

noun

câu trả lời, sự đáp lại

I know my answer isn’t right. (Tôi biết câu trả lời của tôi không đúng.)