Lớp học:

YOUR HOUSE

any /ˈeni/

determiner

bất kỳ

Are there any flowers in your yard? (Trong sân nhà bạn có bất kỳ bông hoa nào không?)