Lớp học:

WORK AND PLAY

appliance /əˈplaɪəns/

noun

thiết bị, đồ dùng, dụng cụ

He learns to repair household appliances. (Anh ấy học cách sữa chữa các thiết bị gia đình)