Lớp học:

GREETINGS

are /ɑː(r)/

verb

là, thì, ở…

We are fine = We’re fine (Chúng tôi khỏe)