Lớp học:

AT HOME

armchair /ˈɑːmtʃeə(r)/

noun

ghế bành

It’s an armchair (Nó là cái ghế bành)