Lớp học:

WORK AND PLAY

art /ɑːt/

noun

nghệ thuật, mỹ thuật

He goes to his art club after school (Sau giờ học, anh ấy đi đến câu lạc bộ mỹ thuật)