Lớp học:

WORK AND PLAY

artist /ˈɑːtɪst/

noun

nghệ sĩ

You’ll be a famous artist one day (Một ngày nào đó con sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng)