Lớp học:

A VISIT FROM PENPAL

at least /æt liːst/

phrase

ít nhất, tối thiểu

We need at least another hour. (Chúng tôi cần ít nhất thêm một giờ nữa.)