Lớp học:

WORK AND PLAY

atlas /ˈætləs/

noun

sách bản đồ

I need an atlas. (Tôi cần một quyển sách bản đồ)