Lớp học:

A VISIT FROM PENPAL

atmosphere /ˈætməsfɪr/

noun

bầu không khí, môi trường

She enjoyed the peaceful atmosphere while Maryam was praying. (Cô tận hưởng bầu không khí yên tĩnh trong khi Maryam đang cầu nguyện.)