Lớp học:

BACK TO SCHOOL

back /bæk/

verb

trở lại

Back to school (Trở lại trường)