Lớp học:

BACK TO SCHOOL

bad /bæd/

adjective

tệ, xấu, dở, kém

This house is not bad. (Căn nhà này không tồi)