Lớp học:

WORK AND PLAY

ball /bɔːl/

noun

quả bóng, trái banh

That is my ball (Đó là trái banh của tôi)