Lớp học:

PLACES

beautiful /ˈbjuːtɪfl/

adjective

đẹp, xinh đẹp

It’s beautiful here. (Ở đây thật là đẹp.)