Lớp học:

A VISIT FROM PENPAL

beauty /ˈbjuːti/

noun

vẻ đẹp, sắc đẹp, nhan sắc, cái hay, cái đẹp

Maryam was really impressed by the beauty of the city. (Maryam thực sự bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của thành phố.)