Lớp học:

A FIRST- AID COURSE

bee sting /biː/stɪŋ/

noun phrase

vết ong đốt, vết ong chích, sự bị ong chích

A boy has a bee sting. (Một cậu bé bị ong chích.)