Lớp học:

A FIRST- AID COURSE

bee /biː/

noun

con ong

A boy has a bee sting. (Một cậu bé bị ong chích.)