Lớp học:

WORK AND PLAY

begin /bɪˈɡɪn/

verb

bắt đầu, mở đầu, khởi đầu

Classes always begin at 7 o’clock. (Lớp học luôn bắt đầu lúc 7 giờ.)