Lớp học:

STUDY HABITS

believe /bɪˈliːv/

verb

tin, tín nhiệm, tin tưởng

I believe you can do it, Tim. (Mẹ tin là con có thể làm được Tim à.)