Lớp học:

THE MEDIA

benefit /ˈbenɪfɪt/

noun

lợi, lợi ích, phúc lợi

One of the benefits of TV is people can get the latest information and enjoy interesting programs in an inexpensive and convenient way. (Một trong những lợi ích của ti vi là mọi người có thể biết được những tin tức mới nhất và thưởng thức các chương trình hay một cách tiện lợi mà không tốn kém.)