Lớp học:

STUDY HABITS

best /best/

noun

điều tốt nhất, cái tốt nhất, cái hay nhất

I’ll try my best to improve them. (Con sẽ cố gắng hết sức để cải thiện chúng.)