Lớp học:

A FIRST- AID COURSE

bleed /bliːd/

verb

chảy máu, mất máu, đổ máu

It’s bleeding quite badly. (Máu chảy nhiều lắm.)