Lớp học:

AT SCHOOL

book /bʊk/

noun

cuốn sách, quyển sách

Open your book! (Mở sách ra!)