Lớp học:

AT HOME

bookshelf /ˈbʊkʃelf/

noun

kệ sách, giá sách

It’s a bookshelf (Nó là kệ sách)