Lớp học:

AFTER SCHOOL

bored /bɔːd/

adjective

chán, buồn chán

Are you bored? (Bạn buồn phải không?)