Lớp học:

AT HOME

brother /ˈbrʌðə(r)/

noun

anh/ em trai

He is my brother (Anh ấy là anh/em trai của tôi)