Lớp học:

WORK AND PLAY

calculator /ˈkælkjuleɪtə(r)/

noun

cái máy tính

I need a calculator. (Tôi cần một cái máy tính)