Lớp học:

WORK AND PLAY

card /kɑːd/

noun

thẻ, thiệp, bưu thiếp, cạc

Miss Jackson gave me your report card (Cô Jackson gửi mẹ phiếu thành tích học tập của con)