Lớp học:

AFTER SCHOOL

celebration /ˌselɪˈbreɪʃn/

noun

sự tổ chức ăn mừng, kỷ niệm

They held a big party for the school anniversary celebration.(Họ tổ chức một bữa tiệc lớn cho buổi lễ kỷ niệm hàng năm của trường.)