Lớp học:

AT HOME

chair /tʃeə(r)/

noun

ghế tựa

It’s a chair (Nó là cái ghế tựa)